Inventia - Biuro Obsługi Klienta

Regulamin

§ 1. DEFINICJE

Konto – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Administratora, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji;

Newsletter – wiadomość przekazywana na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, z częstotliwością ustaloną przez Administratora, zawierająca treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Administratora lub/i usług oferowanych przez Administratora, w szczególności informacje handlowe (w tym marketingowe);

Regulamin – niniejszy regulamin strony internetowej;

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie Strony internetowej, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika z Konta Użytkownika;

Strona internetowa – strona internetowa www.inventia.pl;

Strefa dla zarejestrowanych Użytkowników – wydzielone miejsce w serwisie Strony internetowej dla Użytkowników po założeniu Konta;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w określonych przez prawo przypadkach także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, na rzecz której zgodnie z Regulaminem Strony internetowej i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną; w tym usługa Prowadzenia Konta Użytkownika, za pośrednictwem Strony internetowej;

Administrator – podmiot będący prawnym właścicielem strony internetowej, Inventia Sp. z o.o., Poleczki 23, 02-822 Warszawa, NIP 951-20-17-534

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administrator świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, a wejście na Stronę internetową i korzystanie z zawartości na niej umieszczonych jest równoznaczne z zaakceptowaniem jego postanowień.

Użytkownik nieakceptujący postanowień Regulaminu, nie powinien korzystać ze Strony internetowej.

§ 3. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków oraz innych materiałów umieszczonych na Stronie internetowej stanowią własność Administratora lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie przez ich właściciela.

Bez uprzedniej zgody Administratora, Użytkownik nie może:

 1. wykorzystywać (kopii/części) Strony internetowej lub oznaczeń zawartej w jej treści w celach komercyjnych;
 2. modyfikować (części) Strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

§ 4. USŁUGI

Administrator świadczy następujące usługi:

 1. wyświetlania treści i informacji o Administratorze w tym o usługach i danych kontaktowych;
 2. możliwość nawiązania kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy;
 3. prowadzenie Konta;
 4. świadczenie usługi Newsletter.

Dostęp do usług Strony internetowej jest bezpłatny.

Umowa o świadczenie usług określonych w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług określonych w Regulaminie.

Rezygnacja z usług określonych w Regulaminie następuje za pomocą:

 1. zgłoszenia rezygnacji, w przypadku usługi prowadzenia Konta wniosku o anulowanie Konta, Administratorowi w formie pisemnej przesłanej na adres Administratora lub mailowej poprzez przesłanie go na adres bok@inventia.pl;
 2. kliknięcia w link dezaktywacyjny otrzymany w treści wiadomości elektronicznej wysłanej do Użytkownika (w przypadku usługi Newslettera);

§ 5. WARUNKI TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 2. dostęp do poczty elektronicznej;
 3. aktualna przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, lub Microsoft Edge;
 4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.

§ 6. USŁUGA PROWADZENIA KONTA UŻYTKOWNIKA

W celu uzyskania dostępu do “Strefy dla zarejestrowanych Użytkowników” należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz wyrazić zgodę na przekazywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zaakceptować Regulamin oraz potwierdzić zapoznanie się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownika, Użytkownik otrzyma link potwierdzający założenie Konta na wpisany w formularzu adres mailowy.

Po zalogowaniu do Strefy dla zarejestrowanych Użytkowników Użytkownik otrzymuje dostęp do następujących dokumentów:

 1. zawartość klucza MT-USB – karty katalogowe, manuale,;
 2. aktualne wersje oprogramowania narzędziowego;
 3. aktualne wersje firmware do każdego modułu telemetrycznego z oferty Administratora;
 4. dokumentacja techniczna – manuale, karty katalogowe, certyfikaty;
 5. noty aplikacyjne, prezentacje;
 6. dodatki – nasze programy do odczytu zasobów modułów.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. Dokumentów na własny użytek, w zakresie określonym Regulaminem, udzieloną licencją oraz przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Użytkownik może wprowadzać Dokumenty do pamięci urządzeń elektronicznych oraz odczytywać je za ich pomocą.

Z chwilą zarejestrowania Konta Użytkownikowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z Dokumentów w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z ww. Dokumentów, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji:

 1. wielokrotnego kopiowania i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci urządzeń wielofunkcyjnych;
 2. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Dokumentów w całości lub w części, techniką cyfrową, techniką drukarską, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Dokumentów niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
 3. trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Dokumentów techniką cyfrową.

Użytkownik nie jest uprawniony do:

 1. wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania Dokumentów lub ich fragmentów, w tym najmu Dokumentów lub jego kopii lub użyczenia;
 2. sublicencjonowania Dokumentów (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Dokumentów);
 3. ingerowania w treść Dokumentów, dokonywania zmian pliku, w tym usuwania ewentualnych błędów pliku;
 4. usuwania technicznych zabezpieczeń Dokumentów;
 5. wykorzystywania Dokumentów w celach komercyjnych.

W przypadku wykrycia przez Administratora działań Użytkownika lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Użytkownikiem naruszających prawa autorskie do Dokumentów, Użytkownik może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

§ 7. USŁUGA NEWSLETTERA

Zamówienie i rezygnacja z otrzymywania Newslettera następuje za pomocą narzędzi internetowych dostępnych na Stronie internetowej lub w treści wiadomości elektronicznych skierowanych do Użytkownika na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

W celu zamówienia i korzystania z Newslettera Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przekazywanie wiadomości handlowych drogą elektroniczną podczas rejestracji Konta, a następnie potwierdzić wyrażenie zgody klikając w link potwierdzający założenie Konta i wyrażenie zgody na przekazywanie wiadomości handlowych drogą elektroniczną, przesłany Użytkownikowi na wskazany przez niego przy rejestracji Konta adres e-mail.

Akceptacja usługi Newsletter przez Użytkownika w sposób określony w postanowieniach Regulaminu jest jednocześnie równoznaczna ze/z:

 1. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane udostępnione w formularzu są zgodne z prawdą. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia Administratora do zaprzestania świadczenia na rzecz Użytkownika usługi Newsletter;
 2. upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter.

§ 8. DZIAŁANIE STRONY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu ze Strony internetowej, jeżeli jest to spowodowane:

 1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
 2. przyczynami niezależnymi od Administratora (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

Administrator nie ponosi odpowiedzialności:

 1. za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej);
 2. za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z usług określonych w Regulaminie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

Administrator może odmówić świadczenia usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo do:

 1. rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usług określonych w Regulaminie;
 2. zmiany szaty graficznej i/lub układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia usług określonych w Regulaminie.

Administrator jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i innych usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora lub prowadzenia działań niezgodnych z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony internetowej lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika Klient zostanie powiadomiony o zablokowaniu dostępu do Konta drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 9. REKLAMACJE

Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usług określonych w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej abi@inventia.pl.

Administrator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Administrator może wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

Odpowiedź na reklamację Administrator kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

§ 10. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Administrator jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i Polityce Cookies.

W przypadku uwag, wątpliwości i/lub chęci zgłoszenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych, prosimy o przesłanie informacji do Specjalisty ds. Ochrony Danych pod adresem e-mail abi@inventia.pl

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia usług jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.

Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Strony internetowej albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu o który działa Strona internetowa.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach kalendarzowych od ich ogłoszenia. Zmiany w Regulaminie nie będą powodować ograniczenia uprzednio gwarantowanych uprawnień Użytkownika, o ile zmiany te nie są wynikiem czynników niezależnych od Administratora.

Regulamin wchodzi w życie 15-02-2023 r.